USŁUGI

obrona w sprawach karnych i karno- skarbowych na wszystkich etapach postępowania, w tym w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez Prokuraturę, Policję, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jak i inne organy posiadające uprawnienia dochodzeniowo śledcze:

 • obrona w sprawach o wykroczenia
 • reprezentacja w postępowaniu wykonawczym
 • reprezentacja pokrzywdzonego na wszystkich etapach postępowania
 • sporządzanie pism procesowych, w tym wniosków, zażaleń, apelacji, prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia, kasacji
 • udzielanie porad prawnych i konsultacji
 • sprawy o zapłatę
 • sprawy odszkodowawcze
 • sprawy o ochronę dóbr osobistych
 • analiza i sporządzanie umów
 • sprawy spadkowe i dotyczące zachowku
 • przygotowywanie pism procesowych i wniosków dowodowych, apelacji i kasacji
 • pomoc prawna przy rozpoczęciu działalności gospodarczej
 • reprezentacja w sporach sądowych
 • regulacja stanu prawnego nieruchomości, w tym służebności przesyłu
 • pomoc prawna przy zakładaniu, łączeniu, przekształcaniu, podziale spółek prawa handlowego
 • likwidacja spółek prawa handlowego, tworzenie oddziałów oraz przedstawicielstw
 • rejestracja podmiotów gospodarczych w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz zgłaszanie zmian w rejestrze
 • sporządzanie umów zawieranych między wspólnikami i akcjonariuszami
 • doradztwo w sprawach sporów między wspólnikami i akcjonariuszami
 • bieżąca obsługa korporacyjna
 • obsługa prawna organów spółek kapitałowych
 • reprezentacja wspólników i akcjonariuszy podczas zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń
 • sporządzanie projektów aktów stanowiących spółek
 • reprezentowanie przedsiębiorców w negocjowaniu warunków i zawieraniu umów w obrocie gospodarczym
 • zastępstwo procesowe w postępowaniu upadłościowym i naprawczym
 • upadłość konsumencka
 • rozwód, separacja
 • alimenty
 • władza rodzicielska
 • uregulowanie kontaktów z dzieckiem
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa/ macierzyństwa
 • przysposobienie
 • uznanie dziecka, egzekucja kontaktów z dzieckiem (m.in. o zagrożenie karą finansową)
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej
 • podział majątku wspólnego
 • sporządzanie pozwów, wniosków, zażaleń, apelacji i innych pismo procesowych
 • udzielanie porad prawnych i konsultacji
 • pomoc prawna przy zawieraniu, rozwiązywaniu i wykonywaniu umów
 • przygotowywanie, negocjowanie i opiniowanie umów (takich jak: umowa najmu, dzierżawy
 • doradztwo prawne w trakcie wykonywania umów
 • weryfikacja i dochodzenie roszczeń z umów
 • doradztwo w zakresie wyboru optymalnych rozwiązań kontraktowych zabezpieczających interesy naszych klientów
 • doradztwo w zakresie optymalizacji podatkowej
 • sporządzanie środków odwoławczych w postępowaniu podatkowym
 • sporządzanie opinii prawnych, wniosków o wydanie interpretacji podatkowych
 • pomoc w sporządzaniu zgłoszeń, deklaracji podatkowych oraz innych dokumentów w postępowaniu podatkowym
 • reprezentacja przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi
 • doradztwo dotyczące zbiorowych stosunków pracy, układów zbiorowych i innych porozumień pomiędzy pracodawcami, a reprezentacją pracowników
 • spory zbiorowe oraz negocjacje ze związkami zawodowymi
 • procesy zwolnień grupowych
 • analiza i projekty dokumentacji pracowniczej, jak np. regulaminy pracy i wynagradzania
 • projektowanie indywidualnych umów o pracę, o współpracy, kontraktów menedżerskich, o zakazie konkurencji itp.
 • rozwiązanie stosunku pracy
 • reprezentacja procesowa przed sądami pracy we wszystkich instancji
 • szeroko rozumiane doradztwo prawne w zakresie prawa administracyjnego dotyczące takich dziedzin jak np. prawo budowlane, prawo ochrony środowiska, prawo administracyjne związane z nieruchomościami, prawo górnicze, prawo oświatowe, prawo wodne, prawo o ruchu drogowym
 • reprezentacja w postępowaniach administracyjnych, przed organami administracji publicznej i samorządowej
 • prowadzenie postępowań przed sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • uzyskiwanie decyzji administracyjnych
 • uzyskiwanie zezwoleń, licencji, koncesji niezbędnych do prowadzenia działalności zawodowej lub działalności gospodarczej
 • sporządzanie pism, wniosków, odwołań, skarg do organów administracji publicznej i samorządowej lub sądów administracyjnych
 • przygotowywanie opinii prawnych, analiz i doradztwa w tematyce prawa administracyjnego i publicznego prawa gospodarczego
 • doradztwo jednostkom samorządu terytorialnego
 • doradztwo prawne w zakresie ustanowienia zarządu wspólnoty mieszkaniowej, w tym rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • reprezentacja wspólnoty na zewnątrz oraz w stosunkach między wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali oraz zarządem
 • udział w zebraniu właścicieli lokali, udział w posiedzeniach zarządu, w tym przygotowywanie projektów uchwał oraz ich opiniowanie
 • sporządzanie protokołów z posiedzeń i zebrań
 • reprezentacja wspólnoty przed sądem w postępowaniach w sprawie zaskarżenia uchwał właścicieli lokali przez członków wspólnoty
 • sporządzanie pozwów i reprezentacji wspólnoty mieszkaniowej przed sądem w postępowaniu o zapłaty przez członków należności z tytułu zarządu nieruchomością wspólną
 • sporządzanie pozwów i reprezentacja wspólnoty mieszkaniowej przed sądem w postępowaniu o sprzedaż lokalu członka wspólnoty w drodze licytacji
 • doradztwo w zakresie ochrony oraz przypadków naruszeń dóbr niematerialnych tj. praw autorskich oraz własności przemysłowej (patenty, znaki towarowe)
 • opiniowanie oraz sporządzanie umów w zakresie ochrony dóbr niematerialnych
 • reprezentacja w sporach dotyczących ochrony bądź naruszeń wszelkiego rodzaju dóbr niematerialnych w szczególności praw autorskich do utworów muzycznych, audio-wizualnych, plastycznych, wzornictwa przemysłowego, literackich czy też programów komputerowych

Zapraszamy!